Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

";?>
 
รายงานการให้บริการทันตกรรมในผู้สูงอายุ สปสช.เขต 7 เขต 7 ขอนแก่น ->ปีงบประมาณ2560 (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ส่งออกexcel
สปสช.เขต
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ตุลาคม - ธันวาคม ปี2559
มกราคม-มีนาคม ปี2560
เมษายน-มิถุนายน ปี2560
กรกฏาคม-กันยายน ปี2560
คน
ครั้ง
เงิน
คน
ครั้ง
เงิน
คน
ครั้ง
เงิน
คน
ครั้ง
เงิน
4000-ขอนแก่น3823981,240,254.003723821,203,048.004504821,490,121.00296314965,160.00
4400-มหาสารคาม174180543,690.00148150466,470.00155161509,220.009697313,650.00
4500-ร้อยเอ็ด223226745,830.00201204649,170.00174177584,460.00138139466,290.00
4600-กาฬสินธุ์120122399,510.00140145421,920.00138140432,540.00102105328,050.00
รวมทั้งหมด-8999262,929,284.008618812,740,608.009179603,016,341.006326552,073,150.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์