Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

";?>
 
รายงานการให้บริการทันตกรรมในผู้สูงอายุ สปสช.เขต 1 เขต 1 เชียงใหม่ ->ปีงบประมาณ2560 (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ส่งออกexcel
สปสช.เขต
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ตุลาคม - ธันวาคม ปี2559
มกราคม-มีนาคม ปี2560
เมษายน-มิถุนายน ปี2560
กรกฏาคม-กันยายน ปี2560
คน
ครั้ง
เงิน
คน
ครั้ง
เงิน
คน
ครั้ง
เงิน
คน
ครั้ง
เงิน
5000-เชียงใหม่4014161,256,702.404074151,255,504.504074191,264,647.60289293933,570.00
5100-ลำพูน150158491,580.00119121385,065.00144145457,110.008182269,640.00
5200-ลำปาง150152505,710.00179181553,320.00175176589,590.00164165552,420.00
5400-แพร่166169534,510.00131132419,310.00154158511,020.009597287,910.00
5500-น่าน131142420,570.00109119349,470.00154165488,340.00112115353,610.00
5600-พะเยา136147444,240.00159163528,930.00141143466,110.007275219,690.00
5700-เชียงราย3854041,237,680.003453531,060,830.003463551,130,130.00226228723,150.00
5800-แม่ฮ่องสอน242474,250.003941101,880.00374199,900.003840100,800.00
รวมทั้งหมด-1,5431,6124,965,242.401,4881,5254,654,309.501,5581,6025,006,847.601,0771,0953,440,790.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์