รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย กองทุนทันตกรรม ปีงบประมาณ : 2557
โรงพยาบาล
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
รวมทั้งหมด-0000.000.000000.000.000000.000.00