Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561
ปีงบประมาณ 2562 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -กันยายน 2562::ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 20 มกราคม 2562

 
รหัส Deny : G14 (ข้อมูลซ้ำซ้อน),รหัส Deny : G15(เป็น OP แล้วเป็น IP น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในหน่วยบริการเดียวกัน ) ,รหัส Deny : I03 (เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ (ICD-9CM)),รหัส Deny : I04(ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก (ชิ้นจ่าย))
 รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย สปสช.เขต 09 ปีงบประมาณ (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ : -> ค้นหารหัสdeny
จังหวัด
รหัสDENY
จำนวนคน
จำนวนชิ้น
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
3000-นครราชสีมา I0381528,9000
3000-นครราชสีมา I03,I12114,4000
3000-นครราชสีมา I041965132,9000
3000-นครราชสีมา I123522,0000
3100-บุรีรัมย์ I03123,0000
3100-บุรีรัมย์ I12114,4000
3200-สุรินทร์ I03248,5000
3200-สุรินทร์ I04124,8000
3600-ชัยภูมิ I03123,0000
3600-ชัยภูมิ I044510,9000
3600-ชัยภูมิ I12347,8000
-รวมทั้งหมด -43106230,6000

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์