Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รหัส Deny : G14 (ข้อมูลซ้ำซ้อน),รหัส Deny : G15(เป็น OP แล้วเป็น IP น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในหน่วยบริการเดียวกัน ) ,รหัส Deny : I03 (เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ (ICD-9CM)),รหัส Deny : I04(ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก (ชิ้นจ่าย))
 รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย สปสช.เขต 12 เขต 12 สงขลาปีงบประมาณ (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ : -> ค้นหารหัสdeny
จังหวัด
รหัสDENY
จำนวนคน
จำนวนชิ้น
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
9000-สงขลา I03111437,3000
9000-สงขลา I03,I12114,4000
9000-สงขลา I04153588,4000
9000-สงขลา I04,I12114,4000
9000-สงขลา I1271357,2000
9100-สตูล I034617,5000
9100-สตูล I12111353,2000
9200-ตรัง I034718,8000
9200-ตรัง I04212677,1000
9200-ตรัง I123313,2000
9300-พัทลุง I036623,3000
9300-พัทลุง I044417,6000
9400-ปัตตานี I034517,1000
9400-ปัตตานี I04131743,2000
9400-ปัตตานี I12228,8000
9500-ยะลา I03202282,8000
9500-ยะลา I046623,3000
9500-ยะลา I126626,4000
9600-นราธิวาส I03151957,4000
9600-นราธิวาส I03,I12114,4000
9600-นราธิวาส I04228,8000
9600-นราธิวาส I124417,6000
-รวมทั้งหมด -158213702,2000

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์