Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รหัส Deny : G14 (ข้อมูลซ้ำซ้อน),รหัส Deny : G15(เป็น OP แล้วเป็น IP น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในหน่วยบริการเดียวกัน ) ,รหัส Deny : I03 (เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ (ICD-9CM)),รหัส Deny : I04(ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก (ชิ้นจ่าย))
 รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย สปสช.เขต 11 เขต 11 สุราษฎร์ธานีปีงบประมาณ (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ : -> ค้นหารหัสdeny
จังหวัด
รหัสDENY
จำนวนคน
จำนวนชิ้น
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
8000-นครศรีธรรมราช I03161862,3000
8000-นครศรีธรรมราช I043747150,1000
8000-นครศรีธรรมราช I122313,2000
8100-กระบี่ I03111638,0000
8100-กระบี่ I046823,0000
8100-กระบี่ I126626,4000
8200-พังงา I03243788,2000
8200-พังงา I04101948,3000
8200-พังงา I123518,0000
8300-ภูเก็ต I03114,4000
8300-ภูเก็ต I04228,8000
8300-ภูเก็ต I123313,2000
8400-สุราษฎร์ธานี I03304395,2000
8400-สุราษฎร์ธานี I045071179,5000
8400-สุราษฎร์ธานี I122313,2000
8500-ระนอง I03122043,9000
8500-ระนอง I0481745,4000
8600-ชุมพร I035916,5000
8600-ชุมพร I04172555,7000
-รวมทั้งหมด -235353943,3000

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์