Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รหัส Deny : G14 (ข้อมูลซ้ำซ้อน),รหัส Deny : G15(เป็น OP แล้วเป็น IP น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในหน่วยบริการเดียวกัน ) ,รหัส Deny : I03 (เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ (ICD-9CM)),รหัส Deny : I04(ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก (ชิ้นจ่าย))
 รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย สปสช.เขต 8 เขต 8 อุดรธานีปีงบประมาณ (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ : -> ค้นหารหัสdeny
จังหวัด
รหัสDENY
จำนวนคน
จำนวนชิ้น
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
3800-บึงกาฬ I03131936,9000
3800-บึงกาฬ I046815,4000
3800-บึงกาฬ I122313,2000
3900-หนองบัวลำภู I03122,8000
3900-หนองบัวลำภู I044611,3000
3900-หนองบัวลำภู I12124,8000
4100-อุดรธานี I038918,9000
4100-อุดรธานี I0491129,1000
4100-อุดรธานี I12192188,4000
4200-เลย I036927,4000
4200-เลย I0481218,8000
4200-เลย I12128,8000
4300-หนองคาย I033313,2000
4300-หนองคาย I046921,6000
4700-สกลนคร I03132243,4000
4700-สกลนคร I04291,347110,4000
4700-สกลนคร I12237,2000
4800-นครพนม I035817,0000
4800-นครพนม I044713,6000
4800-นครพนม I12114,4000
-รวมทั้งหมด -1411,504506,6000

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์