Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รหัส Deny : G14 (ข้อมูลซ้ำซ้อน),รหัส Deny : G15(เป็น OP แล้วเป็น IP น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในหน่วยบริการเดียวกัน ) ,รหัส Deny : I03 (เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ (ICD-9CM)),รหัส Deny : I04(ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก (ชิ้นจ่าย))
 รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย สปสช.เขต 6 เขต 6 ระยองปีงบประมาณ (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ : -> ค้นหารหัสdeny
จังหวัด
รหัสDENY
จำนวนคน
จำนวนชิ้น
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
1100-สมุทรปราการ I03131446,4500
1100-สมุทรปราการ I045711,6300
1100-สมุทรปราการ I125522,0000
2000-ชลบุรี I032947117,1000
2000-ชลบุรี I0471634,7000
2000-ชลบุรี I123311,9000
2100-ระยอง I033517,1000
2100-ระยอง I046823,0000
2100-ระยอง I125626,4000
2200-จันทบุรี I0371126,8000
2200-จันทบุรี I04101239,0000
2200-จันทบุรี I12228,8000
2300-ตราด I03152052,2000
2300-ตราด I04111,3000
2300-ตราด I12114,4000
2400-ฉะเชิงเทรา I033310,1000
2400-ฉะเชิงเทรา I044615,7000
2400-ฉะเชิงเทรา I124514,1000
2500-ปราจีนบุรี I034256147,7000
2500-ปราจีนบุรี I04379,9000
2500-ปราจีนบุรี I123313,2000
2700-สระแก้ว I034512,7000
2700-สระแก้ว I04223,7000
2700-สระแก้ว I12228,8000
-รวมทั้งหมด -175247678,6800

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์