Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รหัส Deny : G14 (ข้อมูลซ้ำซ้อน),รหัส Deny : G15(เป็น OP แล้วเป็น IP น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในหน่วยบริการเดียวกัน ) ,รหัส Deny : I03 (เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ (ICD-9CM)),รหัส Deny : I04(ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก (ชิ้นจ่าย))
 รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย สปสช.เขต 5 เขต 5 ราชบุรีปีงบประมาณ (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ : -> ค้นหารหัสdeny
จังหวัด
รหัสDENY
จำนวนคน
จำนวนชิ้น
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
7000-ราชบุรี I0381432,4000
7000-ราชบุรี I04131963,4000
7100-กาญจนบุรี I036821,6000
7100-กาญจนบุรี I04101639,3000
7100-กาญจนบุรี I12114,4000
7200-สุพรรณบุรี I036396235,0000
7200-สุพรรณบุรี I0461020,2000
7200-สุพรรณบุรี I123313,2000
7300-นครปฐม I03111632,1000
7300-นครปฐม I04244776,0500
7400-สมุทรสาคร I03114,4000
7400-สมุทรสาคร I0491232,5000
7400-สมุทรสาคร I125522,0000
7500-สมุทรสงคราม I03111441,1000
7500-สมุทรสงคราม I04142149,3000
7500-สมุทรสงคราม I12228,8000
7600-เพชรบุรี I034417,6000
7600-เพชรบุรี I04212485,2000
7600-เพชรบุรี I12114,4000
7700-ประจวบคีรีขันธ์ I0391035,4000
7700-ประจวบคีรีขันธ์ I03,I12114,4000
7700-ประจวบคีรีขันธ์ I042946103,5000
7700-ประจวบคีรีขันธ์ I124522,0000
-รวมทั้งหมด -252376968,2500

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์