Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รหัส Deny : G14 (ข้อมูลซ้ำซ้อน),รหัส Deny : G15(เป็น OP แล้วเป็น IP น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในหน่วยบริการเดียวกัน ) ,รหัส Deny : I03 (เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ (ICD-9CM)),รหัส Deny : I04(ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก (ชิ้นจ่าย))
 รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย สปสช.เขต 4 เขต 4 สระบุรีปีงบประมาณ (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ : -> ค้นหารหัสdeny
จังหวัด
รหัสDENY
จำนวนคน
จำนวนชิ้น
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
1200-นนทบุรี I03273670,3000
1200-นนทบุรี I04193157,7000
1200-นนทบุรี I122413,4000
1300-ปทุมธานี I03131955,6000
1300-ปทุมธานี I044612,2000
1300-ปทุมธานี I12228,8000
1400-พระนครศรีอยุธยา I0371018,4000
1400-พระนครศรีอยุธยา I04203197,4000
1400-พระนครศรีอยุธยา I124417,6000
1500-อ่างทอง I033510,9000
1600-ลพบุรี I03111440,0000
1600-ลพบุรี I046721,9000
1600-ลพบุรี I04,I12228,8000
1600-ลพบุรี I12114,4000
1700-สิงห์บุรี I0381032,2000
1700-สิงห์บุรี I0451022,0000
1900-สระบุรี I03111747,2000
1900-สระบุรี I04101739,4000
1900-สระบุรี I126939,6000
2600-นครนายก I03161969,3000
2600-นครนายก I04122,6000
2600-นครนายก I123313,2000
-รวมทั้งหมด -178259702,9000

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์