Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รหัส Deny : G14 (ข้อมูลซ้ำซ้อน),รหัส Deny : G15(เป็น OP แล้วเป็น IP น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในหน่วยบริการเดียวกัน ) ,รหัส Deny : I03 (เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ (ICD-9CM)),รหัส Deny : I04(ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก (ชิ้นจ่าย))
 รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย สปสช.เขต 1 เขต 1 เชียงใหม่ปีงบประมาณ (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ : -> ค้นหารหัสdeny
จังหวัด
รหัสDENY
จำนวนคน
จำนวนชิ้น
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
5000-เชียงใหม่ I03294897,6000
5000-เชียงใหม่ I04253575,2000
5000-เชียงใหม่ I126829,6000
5100-ลำพูน I03142138,8000
5100-ลำพูน I0481026,7000
5100-ลำพูน I12114,4000
5200-ลำปาง I03225,7000
5200-ลำปาง I046620,4000
5200-ลำปาง I123313,2000
5400-แพร่ I033410,7000
5400-แพร่ I045815,6000
5400-แพร่ I125724,8000
5500-น่าน I035173119,9000
5500-น่าน I04121849,7000
5500-น่าน I123313,2000
5600-พะเยา I03121749,9000
5600-พะเยา I04162754,8000
5600-พะเยา I12114,4000
5700-เชียงราย I033459109,8000
5700-เชียงราย I044157119,2000
5800-แม่ฮ่องสอน I03162240,5000
5800-แม่ฮ่องสอน I04101317,9000
-รวมทั้งหมด -295443942,0000

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์