Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รหัส Deny : G14 (ข้อมูลซ้ำซ้อน),รหัส Deny : G15(เป็น OP แล้วเป็น IP น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในหน่วยบริการเดียวกัน ) ,รหัส Deny : I03 (เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ (ICD-9CM)),รหัส Deny : I04(ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก (ชิ้นจ่าย))
รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย (click สปสช.เขต เพื่อ drill down)ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ : -> ค้นหารหัสdeny
สปสช.เขต
รหัสDENY
จำนวนคน
จำนวนชิ้น
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
01-เชียงใหม่ I03159219484,8400
01-เชียงใหม่ I03,I12114,4000
01-เชียงใหม่ I04171234531,7200
01-เชียงใหม่ I04,I12114,4000
01-เชียงใหม่ I122641156,4000
02-พิษณุโลก I035479182,0000
02-พิษณุโลก I03,I12228,8000
02-พิษณุโลก I046989260,0000
02-พิษณุโลก I121934127,4000
03-นครสวรรค์ I037393278,3000
03-นครสวรรค์ I03,I12114,4000
03-นครสวรรค์ I045574225,1000
03-นครสวรรค์ I12131772,8000
04-สระบุรี I03181269784,1000
04-สระบุรี I03,I12114,4000
04-สระบุรี I04161262687,9500
04-สระบุรี I04,I123312,8000
04-สระบุรี I122435131,3830
05-ราชบุรี I036879251,2010
05-ราชบุรี I0485148403,9000
05-ราชบุรี I12161772,8000
06-ระยอง I035979240,9000
06-ระยอง I0485102346,8000
06-ระยอง I12192290,8000
07-ขอนแก่น I03126172389,3000
07-ขอนแก่น I03,I12114,4000
07-ขอนแก่น I04150208501,8000
07-ขอนแก่น I122528111,2000
08-อุดรธานี I0394135270,8010
08-อุดรธานี I0476107252,3000
08-อุดรธานี I126827,4000
09-นครราชสีมา I03117179366,8600
09-นครราชสีมา I03,I12114,4000
09-นครราชสีมา I04117184412,2000
09-นครราชสีมา I122734136,7000
10-อุบลราชธานี I03120198381,4000
10-อุบลราชธานี I04133188401,0000
10-อุบลราชธานี I12142077,1000
11-สุราษฎร์ธานี I03146233708,3000
11-สุราษฎร์ธานี I03,I124623,4000
11-สุราษฎร์ธานี I044873227,7000
11-สุราษฎร์ธานี I122537143,1500
12-สงขลา I015000
12-สงขลา I01,I041000
12-สงขลา I0388118397,0000
12-สงขลา I03,I122313,2000
12-สงขลา I045391234,7000
12-สงขลา I121927100,8000
13-กรุงเทพมหานคร I03152145,9000
13-กรุงเทพมหานคร I04274094,7000
13-กรุงเทพมหานคร I123518,0000
-รวมทั้งหมด -2,6704,01910,711,3050

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์