Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 1 ตุลาคม 2561

 
ผลการให้บริการฟันเทียมเทียบเป้าหมาย ปีงบประมาณ2561
เป้าหมายการให้บริการฟันเทียมปี ๕๘ หมายถึง ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสิทธิ์ UC ที่ได้รับการใส่ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ๑ ชิ้น (รหัส๙๒๐๒) หรือ ใส่ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ๒ ชิ้น (รหัส๙๒๐๓)
ปีงบประมาณ :
ดูข้อมูลทั้งหมด ส่งออกexcel ส่งออกexcel
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
เป้าหมาย
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
ร้อยละการให้บริการฟันเทียมเทียบเป้าหมาย
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
01-เชียงใหม่3,9303,44187.567524,193
02-พิษณุโลก2,1602,314107.135972,911
03-นครสวรรค์2,3003,548154.269594,507
04-สระบุรี3,0802,25373.154902,743
05-ราชบุรี3,1802,32873.216562,984
06-ระยอง2,8802,28079.175652,845
07-ขอนแก่น2,7702,04573.835252,570
08-อุดรธานี2,5901,81470.045002,314
09-นครราชสีมา4,1002,87770.179033,780
10-อุบลราชธานี2,0901,43168.474991,930
11-สุราษฎร์ธานี2,4802,36895.486693,037
12-สงขลา2,6002,771106.589453,716
13-กรุงเทพมหานคร84059971.31152751
-รวมทั้งหมด35,00030,06985.918,21238,281

ถ้าไม่เห็นกราฟ กรุณาใช้ internet explorer เปิด
Chart.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์