Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 1 ตุลาคม 2561

 
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย สปสช.เขต 09 -> จังหวัด ชัยภูมิ ปี2557 (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปี :
ส่งออกexcel
โรงพยาบาล
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
04007-รพ.ซับใหญ่20252581,500.0081,500.0027414171,700.0071,700.00476666153,200.00153,200.00
10702-ชัยภูมิ,รพท.147202202594,150.00579,750.00748585210,100.00209,300.00221287287804,250.00789,050.00
10970-บ้านเขว้า,รพช.617272253,200.00253,200.00507575131,000.00131,000.00111147147384,200.00384,200.00
10971-คอนสวรรค์,รพช.293535122,200.00122,200.0068820,500.0020,500.00354343142,700.00142,700.00
10972-เกษตรสมบูรณ์,รพช.465352195,200.00190,800.0012181838,000.0038,000.00587170233,200.00228,800.00
10973-หนองบัวแดง,รพช.81111110314,400.00314,400.0078117117207,900.00207,900.00159228227522,300.00522,300.00
10974-จัตุรัส,รพช.76114114282,200.00282,200.00629494170,400.00170,400.00138208208452,600.00452,600.00
10975-บำเหน็จณรงค์,รพช.293232119,900.00119,900.0028434370,000.0070,000.00577575189,900.00189,900.00
10976-หนองบัวระเหว,รพช.252626106,200.00106,200.0089927,400.0027,400.00333535133,600.00133,600.00
10977-เทพสถิต,รพช.527272194,700.00194,700.0031484876,000.0076,000.0083120120270,700.00270,700.00
10978-ภูเขียว,รพช.105133133405,700.00405,700.00639696189,100.00189,100.00168229229594,800.00594,800.00
10979-บ้านแท่น,รพช.485252193,980.00193,980.0021222253,680.0053,680.00697474247,660.00247,660.00
10980-แก้งคร้อ,รพช.838585354,700.00354,700.0013131355,200.0055,200.00969898409,900.00409,900.00
10981-คอนสาร,รพช.20262682,100.0082,100.0015232347,100.0047,100.00354949129,200.00129,200.00
10982-ภักดีชุมพล,รพช.355656141,200.00141,200.00538383137,800.00137,800.0088139139279,000.00279,000.00
10983-เนินสง่า,รพช.677979263,000.00263,000.0082125125193,800.00193,800.00149204204456,800.00456,800.00
รวมทั้งหมด-9241,1731,1713,704,330.003,685,530.006239009001,699,680.001,698,880.001,5472,0732,0715,404,010.005,384,410.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์