Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย สปสช.เขต 12 เขต 12 สงขลา ->ปีงบประมาณ2560 (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ :
ส่งออกexcel
จังหวัด
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
9000-สงขลา1,1031,2891,2714,482,375.804,006,328.226348578471,873,500.001,677,420.001,7372,1462,1186,355,875.805,683,748.22
9100-สตูล3304124111,363,500.001,213,200.00130173173441,100.00392,310.004605855841,804,600.001,605,510.00
9200-ตรัง5086306242,027,900.001,806,750.003655025001,161,900.001,039,590.008731,1321,1243,189,800.002,846,340.00
9300-พัทลุง4585365301,888,800.001,688,400.00182266266545,900.00490,230.006408027962,434,700.002,178,630.00
9400-ปัตตานี3914,8414421,648,700.001,482,750.003084264261,011,600.00910,440.006995,2678682,660,300.002,393,190.00
9500-ยะลา2592932931,071,800.00964,620.00189228228684,900.00616,410.004485215211,756,700.001,581,030.00
9600-นราธิวาส3813943941,639,900.001,475,910.00230256256883,900.00795,510.006116506502,523,800.002,271,420.00
รวมทั้งหมด-3,4308,3953,96514,122,975.8012,637,958.222,0382,7082,6966,602,800.005,921,910.005,46811,1036,66120,725,775.8018,559,868.22

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์