Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย สปสช.เขต 11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี ->ปีงบประมาณ2560 (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ :
ส่งออกexcel
จังหวัด
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
8000-นครศรีธรรมราช1,1531,3851,3794,720,000.004,236,660.003765045041,043,850.00939,465.001,5291,8891,8835,763,850.005,176,125.00
8100-กระบี่3444384241,447,300.001,274,310.00219310289759,200.00655,740.005637487132,206,500.001,930,050.00
8200-พังงา3595165131,398,600.001,234,170.00270402401754,200.00671,580.006299189142,152,800.001,905,750.00
8300-ภูเก็ต211301300772,000.00691,650.00568180175,700.00156,600.00267382380947,700.00848,250.00
8400-สุราษฎร์ธานี8261,0691,0213,334,300.002,921,580.005047587361,505,300.001,334,250.001,3291,8271,7574,839,600.004,255,830.00
8500-ระนอง101120118412,440.00362,556.00618282187,800.00168,660.00162202200600,240.00531,216.00
8600-ชุมพร3384294271,387,300.001,209,960.00224333330649,800.00566,280.005627627572,037,100.001,776,240.00
รวมทั้งหมด-3,3324,2584,18213,471,940.0011,930,886.001,7102,4702,4225,075,850.004,492,575.005,0416,7286,60418,547,790.0016,423,461.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์