Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย สปสช.เขต 10 เขต 10 อุบลราชธานี ->ปีงบประมาณ2560 (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ :
ส่งออกexcel
จังหวัด
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
3300-ศรีสะเกษ4656165841,852,900.001,622,070.005978218181,532,200.001,375,920.001,0621,4371,4023,385,100.002,997,990.00
3400-อุบลราชธานี1,0231,4711,4673,700,000.003,322,530.001,1381,6641,6602,784,700.002,497,680.002,1613,1353,1276,484,700.005,820,210.00
3500-ยโสธร215317313823,900.00720,540.00231323323515,700.00462,690.004466406361,339,600.001,183,230.00
3700-อำนาจเจริญ177263262630,700.00563,400.00208314313562,000.00501,120.003855775751,192,700.001,064,520.00
4900-มุกดาหาร171242238632,200.00559,980.00225325324501,100.00449,910.003965675621,133,300.001,009,890.00
รวมทั้งหมด-2,0502,9092,8647,639,700.006,788,520.002,3983,4473,4385,895,700.005,287,320.004,4486,3566,30213,535,400.0012,075,840.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์