Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย สปสช.เขต 9 เขต 9 นครราชสีมา ->ปีงบประมาณ2560 (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ :
ส่งออกexcel
จังหวัด
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
3000-นครราชสีมา1,6882,1532,1066,596,300.005,875,470.001,1621,6521,6303,270,700.002,923,560.002,8503,8053,7369,867,000.008,799,030.00
3100-บุรีรัมย์8951,4061,3303,433,300.002,897,460.001,0961,6281,6072,705,460.002,379,654.001,9913,0342,9376,138,760.005,277,114.00
3200-สุรินทร์5377797762,041,100.001,807,920.007891,1511,1481,900,110.001,699,659.001,3261,9301,9243,941,210.003,507,579.00
3600-ชัยภูมิ9981,4091,4023,907,400.003,485,700.006911,0461,0451,829,900.001,641,150.001,6882,4552,4475,737,300.005,126,850.00
รวมทั้งหมด-4,1185,7475,61415,978,100.0014,066,550.003,7385,4775,4309,706,170.008,644,023.007,85511,22411,04425,684,270.0022,710,573.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์