Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย สปสช.เขต 7 เขต 7 ขอนแก่น ->ปีงบประมาณ2560 (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ :
ส่งออกexcel
จังหวัด
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
4000-ขอนแก่น1,4712,0702,0325,576,470.004,898,583.009931,4221,4162,444,930.002,178,297.002,4643,4923,4488,021,400.007,076,880.00
4400-มหาสารคาม5678618352,087,200.001,833,030.004276426251,091,100.00949,410.009941,5031,4603,178,300.002,782,440.00
4500-ร้อยเอ็ด72010,1829772,737,400.002,445,750.004756776741,214,800.001,085,850.001,19510,8591,6513,952,200.003,531,600.00
4600-กาฬสินธุ์4957507481,787,100.001,582,020.005878528511,358,900.001,215,270.001,0821,6021,5993,146,000.002,797,290.00
รวมทั้งหมด-3,25313,8634,59212,188,170.0010,759,383.002,4823,5933,5666,109,730.005,428,827.005,73517,4568,15818,297,900.0016,188,210.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์