Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย สปสช.เขต 1 เขต 1 เชียงใหม่ ->ปีงบประมาณ2560 (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ :
ส่งออกexcel
จังหวัด
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
5000-เชียงใหม่1,4932,0722,0195,318,605.004,710,424.508481,1731,1612,047,782.001,831,843.802,3413,2453,1807,366,387.006,542,268.30
5100-ลำพูน4946696671,786,350.001,603,395.00254357353637,400.00570,420.007481,0261,0202,423,750.002,173,815.00
5200-ลำปาง6629159142,454,400.002,201,040.00320436435768,700.00691,830.009821,3511,3493,223,100.002,892,870.00
5400-แพร่5377507431,971,700.001,752,750.00243321318614,000.00547,740.007801,0711,0612,585,700.002,300,490.00
5500-น่าน5006556511,799,500.001,611,990.00421562562919,000.00826,740.009211,2171,2132,718,500.002,438,730.00
5600-พะเยา5077047031,846,500.001,658,970.003321,957459805,300.00724,410.008392,6611,1622,651,800.002,383,380.00
5700-เชียงราย1,2931,8671,8544,652,700.004,151,790.009951,4281,4262,390,400.002,142,720.002,2883,2953,2807,043,100.006,294,510.00
5800-แม่ฮ่องสอน133191189422,300.00376,830.00208268267425,400.00381,510.00341459456847,700.00758,340.00
รวมทั้งหมด-5,6197,8237,74020,252,055.0018,067,189.503,6216,5024,9818,607,982.007,717,213.809,24014,32512,72128,860,037.0025,784,403.30

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์