Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561
ปีงบประมาณ 2562 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -กันยายน 2562::ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 20 มกราคม 2562

 
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย สปสช.เขต 09 นครราชสีมา ->ปีงบประมาณ2557 (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ :
ส่งออกexcel
จังหวัด
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
3000-นครราชสีมา2,0002,6822,4238,023,495.008,009,195.001,0281,7231,4712,819,650.002,814,250.003,0284,4053,89410,843,145.0010,823,445.00
3100-บุรีรัมย์7711,1211,0822,835,740.002,797,040.008931,2951,2842,161,450.002,148,250.001,6642,4162,3664,997,190.004,945,290.00
3200-สุรินทร์4275495371,637,490.001,598,790.005797947831,376,770.001,347,970.001,0061,3431,3203,014,260.002,946,760.00
3600-ชัยภูมิ9241,1731,1713,704,330.003,685,530.006239009001,699,680.001,698,880.001,5472,0732,0715,404,010.005,384,410.00
รวมทั้งหมด-4,1225,5255,21316,201,055.0016,090,555.003,1224,7124,4388,057,550.008,009,350.007,24410,2379,65124,258,605.0024,099,905.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์