Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561
ปีงบประมาณ 2562 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -กันยายน 2562::ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 20 มกราคม 2562

";?>
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย (click สปสช.เขต เพื่อ drill down)ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ : ตรวจสอบรายการที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย (click)
ส่งออกexcel
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
01-เขต 1 เชียงใหม่1,2381,7981,7604,479,300.004,414,930.007381,0281,0211,750,500.001,736,485.001,9762,8262,7816,229,800.006,151,415.00
02-เขต 2 พิษณุโลก6869208762,777,000.002,701,535.004116116011,195,650.001,176,950.001,0971,5311,4773,972,650.003,878,485.00
03-เขต 3 นครสวรรค์1,0391,3261,3144,148,100.004,103,795.005121,5717711,588,300.001,582,410.001,5502,8972,0855,736,400.005,686,205.00
04-เขต 4 สระบุรี7551,0231,0172,880,700.002,857,265.00289436435855,500.00852,790.001,0441,4591,4523,736,200.003,710,055.00
05-เขต 5 ราชบุรี6218108062,441,771.002,425,311.00251366366804,000.00801,390.008721,1761,1723,245,771.003,226,701.00
06-เขต 6 ระยอง7109889462,881,440.002,748,120.00326472464914,920.00887,920.001,0361,4601,4103,796,360.003,636,040.00
07-เขต 7 ขอนแก่น6911,0281,0202,517,200.002,465,345.005407707671,276,750.001,264,250.001,2311,7981,7873,793,950.003,729,595.00
08-เขต 8 อุดรธานี6069439112,235,310.002,133,916.005598288171,339,590.001,318,875.001,1651,7711,7283,574,900.003,452,791.00
09-เขต 9 นครราชสีมา9171,3931,3353,582,940.003,442,985.007751,1621,1522,099,250.002,057,715.001,6922,5552,4875,682,190.005,500,700.00
10-เขต 10 อุบลราชธานี4546266231,671,100.001,658,965.005608078071,332,500.001,327,775.001,0121,4331,4303,003,600.002,986,740.00
11-เขต 11 สุราษฎร์ธานี6121,6378162,395,300.002,338,557.50336497492954,250.00941,592.509482,1341,3083,349,550.003,280,150.00
12-เขต 12 สงขลา6275,1137112,574,700.002,567,955.003684904901,175,300.001,174,400.009955,6031,2013,750,000.003,742,355.00
13-เขต 13 กรุงเทพมหานคร227350346765,300.00755,775.0093141141242,500.00240,500.003204914871,007,800.00996,275.00
รวมทั้งหมด-9,18317,95512,48135,350,161.0034,614,454.505,7589,1798,32415,529,010.0015,363,052.5014,93827,13420,80550,879,171.0049,977,507.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์