Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย (click จังหวัด เพื่อ drill down)ปีงบประมาณ 2557 สปสช.เขต-
ปีงบประมาณ : ตรวจสอบรายการที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย (click) I03=เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ ( ICD-9CM ),I04=ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก ,I12=เบิก ฟันปลอม รหัส INST ตรวจย้อนหลัง 5ปี(ตามอายุการใช้งาน) หากมีการเบิกมาติด I12
วิธีการแก้ไขกรณี deny ดูวิธีทำจากคู่มือหน้า 132 downloadคู่มือ
โรงพยาบาล
ปีเดือนที่ให้บริการ
เลขบัตรประชาชน
รหัสที่ถูกปฏิเสธ
จำนวนเงินที่ขอเบิก
10979-บ้านแท่น,รพช. 255610 xxxxx-xxxxx-795 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255610 xxxxx-xxxxx-376 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255611 xxxxx-xxxxx-768 I04 4400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255612 xxxxx-xxxxx-049 I04 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255611 xxxxx-xxxxx-849 I04 4400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255612 xxxxx-xxxxx-049 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255612 xxxxx-xxxxx-240 I03 2400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255612 xxxxx-xxxxx-240 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255611 xxxxx-xxxxx-379 I03 2400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255611 xxxxx-xxxxx-379 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255612 xxxxx-xxxxx-002 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255612 xxxxx-xxxxx-967 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-631 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-161 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-169 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-991 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-292 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-991 I04 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-169 I04 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-161 I04 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-631 I04 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-292 I04 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-631 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-292 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-991 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-169 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-161 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-975 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-386 I03 2400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-179 I03 4400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-585 I03 2400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-291 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-301 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-409 I04 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-617 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-210 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255706 xxxxx-xxxxx-798 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255707 xxxxx-xxxxx-826 I03 2400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255707 xxxxx-xxxxx-640 I03 2400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255707 xxxxx-xxxxx-131 I03 2400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255708 xxxxx-xxxxx-342 I03 2400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255708 xxxxx-xxxxx-342 I03 1500
10979-บ้านแท่น,รพช. 255708 xxxxx-xxxxx-046 I03 3000
10979-บ้านแท่น,รพช. 255707 xxxxx-xxxxx-948 I03 2600
10979-บ้านแท่น,รพช. 255707 xxxxx-xxxxx-251 I03 2600
10979-บ้านแท่น,รพช. 255707 xxxxx-xxxxx-623 I03 2400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255707 xxxxx-xxxxx-623 I03 1500
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-991 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-292 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-631 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-291 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-585 I03 2400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-617 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-409 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-301 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-386 I03 2400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-975 I03 1300
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-161 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-169 I03 1280
10979-บ้านแท่น,รพช. 255708 xxxxx-xxxxx-217 I04 2400
10979-บ้านแท่น,รพช. 255708 xxxxx-xxxxx-217 I04 1500
10979-บ้านแท่น,รพช. 255709 xxxxx-xxxxx-591 I04 1300

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์