Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย (click จังหวัด เพื่อ drill down)ปีงบประมาณ 2557 สปสช.เขต-
ปีงบประมาณ : ตรวจสอบรายการที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย (click) I03=เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ ( ICD-9CM ),I04=ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก ,I12=เบิก ฟันปลอม รหัส INST ตรวจย้อนหลัง 5ปี(ตามอายุการใช้งาน) หากมีการเบิกมาติด I12
วิธีการแก้ไขกรณี deny ดูวิธีทำจากคู่มือหน้า 132 downloadคู่มือ
โรงพยาบาล
ปีเดือนที่ให้บริการ
เลขบัตรประชาชน
รหัสที่ถูกปฏิเสธ
จำนวนเงินที่ขอเบิก
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255610 xxxxx-xxxxx-898 I03 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255702 xxxxx-xxxxx-206 I04 2600
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255702 xxxxx-xxxxx-071 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255702 xxxxx-xxxxx-022 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255702 xxxxx-xxxxx-130 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255702 xxxxx-xxxxx-130 I04 3000
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-538 I04 4400
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-538 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-831 I04 3000
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-210 I04 8800
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-971 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-747 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-747 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-320 I03 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-320 I03 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255702 xxxxx-xxxxx-791 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255702 xxxxx-xxxxx-791 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-952 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255701 xxxxx-xxxxx-741 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-538 I04 3000
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-000 I04 4400
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-000 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-736 I04 6000
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-925 I04 2400
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-925 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-401 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-401 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-599 I04 4400
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-599 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-607 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-546 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-710 I04 8800
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-487 I04 2600
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-029 I04 8800
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-432 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-828 I04 4400
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-828 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-418 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-872 I04 2600
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-431 I04 4800
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255703 xxxxx-xxxxx-915 I04 4400
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255705 xxxxx-xxxxx-031 I04 8800
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255705 xxxxx-xxxxx-960 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255705 xxxxx-xxxxx-960 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255705 xxxxx-xxxxx-384 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255705 xxxxx-xxxxx-384 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255705 xxxxx-xxxxx-618 I04 1300
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255705 xxxxx-xxxxx-625 I04 8800
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-152 I04 8800
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-685 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-944 I04 2600
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-696 I04 4400
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-696 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-755 I04 8800
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-170 I04 2600
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-927 I04 2600
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-500 I04 4400
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-500 I04 1500
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-665 I04 8800
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255704 xxxxx-xxxxx-642 I04 3000
10922-ศีขรภูมิ,รพช. 255705 xxxxx-xxxxx-415 I04 1500

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์