National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น/พื้นที่

รายละเอียด หมายเหตุ แก้ไขล่าสุดเมื่อ
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 3 กองทุนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ 16/11/2565
อบรมการใช้โปรแกรม กปท.เวอร์ชั่นใหม่ 20/01/2564
"หนังสือแจ้งการจัดสรรเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เขต 3 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565" 25/10/2564
"โครงการตัวอย่าง 4 ประเด็นสุขภาพร่วมของเขตสุขภาพที่ 3 ด้วยงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)" 21/10/2564
"โครงการตัวอย่างของบประมาณจาก กปท." 24/05/2564
ประชุมแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 17/03/2564
ประชุมติดตามการวางแผนและการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 11/02/2564
เอกสาร/หนังสือการจัดสรรงบกองทุน ปีงบประมาณ 2564 13/11/2563
แบบรายงานผลการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 02/04/2563
หนังสือแจ้งจังหวัด ป้องกันโควิดด้วยเงินกองทุนฯ ข้อ 10(2) 27/03/2563
"ตัวอย่างโครงการป้องกันโรค COVID-19" กับ "โครงการป้องกัน PM 2.5 " ด้วยงบกองทุนตำบล 04/03/2563
หนังสือแจ้งจัดสรรงบกองทุนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 18/11/2562
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงประกาศกองทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 18/11/2562
หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2562 18/11/2562
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 18/11/2562
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ 18/11/2562
แบบฟอร์มแผนการจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนท้องถิ่น 18/11/2562
เอกสารงานกองทุนตำบล ปี 2560 18/11/2562
เอกสารงานกองทุนตำบล ปี 2559 18/11/2562