National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด DMHT


กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

KPI 1 : อัตราผู้ป่วย

โรคเบาหวาน สิทธิ UC ได้รับ

การตรวจคัดกรอง HbA1c

กองทุนยา

KPI 2 : อัตราผู้ป่วย

โรคเบาหวานที่ควบคุม

ระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น / พื้นที่

KPI 3 : อัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน

ในผู้ป่วยเบาหวาน

กองทุนไต

KPI 4 : อัตราผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม

ความดันโลหิตได้ดี

กองทุนไต

KPI 5 : อัตราการตรวจ

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต