National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

"ผสานพลัง อปสข. และ อคม. เขต 3 นครสวรรค์"

 

วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ จัดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของคณะอนุกรรมการ ในระดับเขตพื้นที่ (Board relation) ปี 2566

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ อนุกรรมการฯระดับเขต ทั้ง อปสข. และ อคม. ซึ่งเป็นกลไกระดับสำคัญของระดับเขตพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการบริการสิทธิประโยชน์ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยเชื่อมโยงบูรณาการกับภาคียุทธศาสตร์ ภาคีเครือข่ายและกลไกที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ประธาน อสปข.เขต 3 นครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ "ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง อปสข.และ อคม. พร้อมด้วย นพ.ชาญชัย พิณเมืองงาม ประธาน อคม.เขต 3 นครสวรรค์

ทีมผู้บริหาร สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ และคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมทุกท่าน ร่วมรับฟังนโยบาย แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทบทวนแผนขับเคลื่อน และกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังต่อไป

การผสานพลังทั้ง 2 วันนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร นำโดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ดำเนินกิจกรรมเสริมกลยุทธ์และสร้างบรรยากาศให้การประชุมในครั้งนี้ เกิดสัมพันธภาพและประสิทธิภาพเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ระหว่าง อปสข. อคม. ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ช่วงค่ำ ยังมีกิจกรรมสืบสานประเพณี "วันลอยกระทง" ในค่ำคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ของไทยอีกด้วย สร้างความชื่นมื่นให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่านเป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต 3 นครสววรรค์

18 พฤศจิกายน 2565