National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนต่อ แผนความร่วมมือ พลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) ปี 2566 เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ โดย อ.ป.ต. จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 19 ม.ค.2566 คณะสงฆ์ร่วมมือกับเครือข่ายพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) ทั้ง 19 หน่วยงาน เสริมสร้างสังคมสุขภาวะโดย อ.ป.ต. จังหวัดนครสวรรค์

โดย พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความเมตตาเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมพาสาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

ในครั้งนี้ นพ.เอกรินทร์ อุ่นอบ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย น.ส. บุษกร สุรรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ถวายการนำเสนอร่างแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีหน่วยงานราชการภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมขับเคลื่อนฯ และหารือแนวทางในการทำข้อตกลงบูรณางานร่วมกัน

อนึ่ง การเชื่องโยงการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย บวร (บ้าน วัด ราชการ) ขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์ ในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแด่พระสงฆ์ในทุกระดับ อีกทั้งยังส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของ ชุมชนและสังคม โดยใช้กลไกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อ.ป.ต. เพื่อส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสัมมาชีพ ด้านสันติสุข ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณสงเคาระห์ ด้านกตัญูกตเวฑิตาธรรมและด้านสามัคคีธรรม และก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน จึงเป็นที่มาในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะมาร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดเป็นเป้าหมายเดียวกัน คือ

พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข”

คณะสงฆ์และหน่วยงานราชการภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมมีดังนี้

1.     เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และคณะสงฆ์

2.     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

3.     ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

4.     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

5.     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

6.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

7.     สำนักงานปกครองจังหวัดนครสวรรค์

8.     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

9.     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

10. สำนำงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

11. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

12. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

13. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์

14. ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

15. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
ภาพ/ข่าว : สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

20 มกราคม 2566