National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้ว? ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ ‘วัดเขาดินศิริวัฒนา

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อ.ป.ต.หนองหลวง วัดเขาดินศิริวัฒนา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เป็นหนึ่งใน 24 อ.ป.ต.นำร่องภายใต้แผนงานขับเคลื่อนพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ปีงบประมาณ 2566 สนันสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ปีงบประมาณ 2566 ที่ดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ วัดเขาดินศิริวัฒนา เป็นการดำเนินการตามบทบาทของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ ในด้านการสื่อสารสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดำเนินการสอดคล้องตามเจตจำนงค์ของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ปี 2560 ที่มีเป้าหมาย “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข”

การประชุมครั้งนี้มีคณะสงฆ์ที่เข้าร่วม ประกอบด้วย พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) พระอาสาฯ จำนวนกว่า 30 รูป พร้อมด้วย นายวิเชียร สารัด ผู้อำนวยการ.รพ.สต.บ้านหนองหลวง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองขว้าง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทีม อบต.หนองหลวง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ รวมแล้วกว่า 60 คนเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้ มีเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางอัญชลี เดชเจริญศิริกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เป็นประธานฝ่ายราชการ ด้าน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ โดย น.ส.บุษกร สุรรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทีม สปสช.เขต ได้ร่วมถวายความรู้เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิทธิประโยชน์ในระบบฯ (สิทธิบัตรทอง) และได้กล่าวว่า สปสช.เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งที่เห็นความสำคัญของสุขภาพพระสงฆ์ และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ให้อ.ป.ต.130 แห่งเป็น “ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ” มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพฯให้กับชุมชน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างวัดกับ อบต.ในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ซึ่งอ.ป.ต.หนองหลวง วัดเขาดินฯ แห่งนี้เป็นอ.ป.ต.แห่งแรกของปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมาย “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” อย่างแน่นอน

ภาพ/ข่าว : สปสช.เขต 3 นครสวรรค์
10 มกราคม 2566