National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) เวอร์ชั่นใหม่ ในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ (ทั้ง 5 จังหวัด)

 การประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) เวอร์ชั่นใหม่ ในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ (ทั้ง 5 จังหวัด) ผ่านระบบ ZOOM

   จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท (วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565)

   จังหวัดพิจิตร (วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565)

   จังหวัดนครสวรรค์ (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565)

   จังหวัดกำแพงเพชร (วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ โดย นายพนมศักดิ์ เอมอยู่ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ ได้จัดประชุม ZOOM ชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) เวอร์ชั่นใหม่ เขต 3 นครสวรรค์

โดยมี อปท. ในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม กปท.เวอร์ชั่นใหม่ ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 5 กันยายน 2565

ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการใช้งานโปรแกรม กปท.เวอร์ชั่นใหม่ และมีข้อเสนอแนะปัญหาที่พบในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ขอขอบคุณ อปท.ทุกแห่ง ทีมพี่เลี้ยงท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ ที่ให้ความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม กปท.เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อการบริหารจัดการกองทุน กปท. ต่อไป

///ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ภาพ/ข่าว : สปสช.เขต 3 นครสวรรค์