National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนพลังบวร จังหวัดพิจิตร

 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ วัดท่าช้าง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และเครือข่ายพลังบวรจังหวัดพิจิตร

จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานเครือข่ายพระสงฆ์ในการดำเนินงาน การขับเคลื่อนพลังบวร จังหวัดพิจิตร มีการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนพลังบวรในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของ 12 อำเภอ

ข้อค้นพบที่สำคัญ

1) ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แต่ละอำเภอแสดงให้เห็นถึงผลงานที่มีความโดดเด่น ความถนัด ที่แตกต่างกันแต่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเสริมกันได้

2) คนสำคัญ พระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะอำเภอ และพระคิลานุปัฏฐาก เป็นบุคคลสำคัญฝ่ายสงฆ์ ที่จะสนับสนุนให้พระสงฆ์ในวัดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นกลไกที่จะเชื่อมโยงการทำงานกับฆราวาสและราชการ ซึ่งพระคิลานุปัฏฐากจะได้รับการอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยศูนย์อนามัยที่ 3 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

3) พระแข็งแรง เป็นหลักสำคัญตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ปี 2560 พระแข็งแรงจึงจะสามารถนำพาไปสู่ วัดมั่นคงและชุมชนเป็นสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข”

4) กลไกเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน และวัดกับราชการชมรมผู้สูงอายุ” เป็นกลไกสำคัญของจังหวัดพิจิตร ที่มีความเข้มแข็งอย่างมาก ชมรมผู้สูงอายุกับพระสงฆ์มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

5) เครื่องมือสำคัญในการวางแผน การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะของจังหวัดพิจิตร มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนและนำไปสู่การวางแผนงานของแต่ละอำเภอ ทำให้การดำเนินงานของแต่ละอำเภอมีผลงานที่แตกต่างกันตามบริบทของอำเภอนั้นๆ

6) แสวงหาแหล่งงบประมาณ หน่วยราชการต่างๆ มีแหล่งงบประมาณที่สามารถนำมาบูรณาการดำเนินการขับเคลื่อนพลังบวรได้ ทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนา เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งวัดและชุมชนเอง

7) การสื่อสารสม่ำเสมอ พลังบวรพิจิตรมีประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอในเวลาราษฎร ไม่ใช่เวลาราชการ

สิ่งที่เหมือนกันในทุกอำเภอ คือ ทุกพลังบวรมีการกิจกรรมการเยี่ยมช่วยเหลือให้กำลังใจผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน การช่วยเหลืออาจจะมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังงบประมาณ อำเภอวชิรบารมีจึงเสนอแนะแหล่งงบประมาณที่สำคัญเพิ่มเติม คือ เหล่ากาชาดจังหวัด

ผลงานจากความต่าง อำเภอวชิรบารี มีการประสานการทำงานที่ใกล้ชิดกันทั้งวัด ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต. โรงพยาบาล อบจ. เหล่ากาชาดจังหวัด และสปสช.

วัดทำหน้าที่เป็นศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเนื่องจากพระสงฆ์มีความเชี่ยวชาญด้านการช่าง และต้องการช่วยเหลือคนพิการในชุมชนที่เข้าถึงกายอุปกรณ์ต่างๆได้ยาก และปีนี้กำลังจะเริ่มดำเนินการสนับสนุนการใช้สมุนไพรเนื่องจากมีแหล่งสมุนไพรและผู้รู้ในชุมชน อำเภอเมือง มีศูนย์กายอุปกรณ์สำหรับให้ผู้พิการมายืมใช้ อำเภอสากเหล็ก วัดเป็นแหล่งผลิตยาฟ้าทะลายใจรเพื่อจำหน่ายให้โรงพยาบาล อำเภอทับคล้อ จัดโครงการอบรมเด็กแว๊น เนื่องจากตระหนักในปัญหาอุบัติเหตุ

อำเภอบางมูลนากจัดกิจกรรมบวรสัญจร โครงการอำเภอคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม และมีการทำงานร่วมกับ พชอ.(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ) อำเภอดงเจริญ มีโครงการ “วัดทำนา” อำเภอตะพานหิน มีโครงการ วัดตามรอยพ่อ (ปลูกผักกินเอง) อำเภอโพทะเล พลังบวรอำเภอโพทะเล มีการวิเคราะห์สถานการณ์และสร้างฝันร่วมกันผ่านโครงการปี 2565 จำนวน 10 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้ว 9 โครงการ อำเภอบึงนาราง เป็นหนึ่งในสี่จังหวัดวัดต้นแบบระดับประเทศที่จะมีการถอดบทเรียนโดยมหาเถรสมาคม

ทำอะไรต่อ เกิดแนวคิดจะจัดทำ “โรงเรียนผู้นำบวรจังหวัดพิจิตร” โดยคัดเลือก บวร ที่มีองค์ความรู้มาเข้าโรงเรียนผู้นำฯ “วัดคุณพุ่ม” สนับสนุนงบประมาณให้สำนักพระพุทธฯ จังหวัดเป็นผู้จัดทำโครงการ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรรอติดตามต่อไป

พระเดินนำ ญาติโยม(ผู้สูงอายุ)เดินตาม ราชการปิดท้าย” คำคมของ พระครูวินิตสีลวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหนองหูช้าง ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

..ก่อนจบเวที พระครูวิเวกพิริยธาดา (หลวงพ่อวินัย วิริยธโร) กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าคิด พระซื้อประกันชีวิตแบบประกันสุขภาพกันเยอะ เพราะไม่รู้สิทธิของตัวเอง การทำงานเราเริ่มที่บ้าน ไม่มีบ้านก็ไม่มีวัด พระเดินนำ เราต้องร่วมกันแลสุขภาพของพระแกนนำด้วย (พระต้องแข็งแรง) เพื่อให้ท่านได้มีแรงในการขับเคลื่อนงาน

//วันที่จัดทำ 31 มี.ค.2565

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์