LOGO

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์ จัดทำเพื่อสนับสนุนการลดจำนวนงานเอกสาร ,ประหยัดทรัพยากร และลดอัตราการสูญเสียพลังงานลดภาวะโลกร้อนเรื่อง สถานที่ วันที่ ผู้จัดประชุม
ประชุมชี้แจงการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 18-12-2017 นางสมรัก ฉิ่งทอง
ชี้แจงการตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการแก่หน่วยบริการ ห้องทับทิมทองแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 19-12-2017 นางสาวภัทราวดี ทองลา
ประชุมชี้แจงแนวทางงานลงทะเบียน ประจำปี 2561 ห้องประชุม โรงแรมบ้านสุรฎี ริสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 19-12-2017 นายธนกร ธนัทนันธรณ์
ประชุมชี้แจงแนวทางงานลงทะเบียน ประจำปี 2561 ห้องประชุม ศูนย์ประชุม CK HALL อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 20-12-2017 นายธนกร ธนัทนันธรณ์
ประชุมชี้แจงแนวทางงานลงทะเบียน ประจำปี 2561 ห้องประชุม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 21-12-2017 นายธนกร ธนัทนันธรณ์
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนและฟื้นฟูความรู้สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ เวชระเบียนและประชุมตรวจสอบเวชระเบียน ห้องฟอรัม เอส โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 25-12-2017 นางสาวภัทราวดี ทองลา
ประชุมชี้แจงแนวทางงานลงทะเบียน ประจำปี 2561 ห้องประชุม โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 28-12-2017 นายธนกร ธนัทนันธรณ์