จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
ร้อยละของผลงานเทียบเป้าหมาย ปี 2559(ในวงเล็บ คือ เป้าหมายจำนวนคน อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับบริการฟันเทียมรหัส 9202,9203)
จำนวนคน(ปี2559)
จำนวนเงินจ่ายชดเชย (ข้อมูล ณ 15 กพ 2560)
78,247 คน
265,588,307.80 บาท