รายงานการถูกปฏิเสธการจ่ายชดเชย กองทุนทันตกรรม ปีงบประมาณ : 2560
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนครั้ง
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนครั้ง
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนครั้ง
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
1-เขต 1 เชียงใหม่2112620624,400.000.001551810317,600.000.00 366 4430942,000.000.00
2-เขต 2 พิษณุโลก1181350434,550.000.0055630144,200.000.00 173 1980578,750.000.00
3-เขต 3 นครสวรรค์85930317,200.000.0051620143,400.000.00 136 1550460,600.000.00
4-เขต 4 สระบุรี1531760528,400.000.0074830174,500.000.00 227 2590702,900.000.00
5-เขต 5 ราชบุรี2032420682,800.000.001151340285,450.000.00 318 3760968,250.000.00
6-เขต 6 ระยอง1271440466,600.000.00811030212,080.000.00 208 2470678,680.000.00
7-เขต 7 ขอนแก่น1722070568,610.000.001021250214,130.000.00 274 3320782,740.000.00
8-เขต 8 อุดรธานี1111,4280357,200.000.0063760149,400.000.00 174 15040506,600.000.00
9-เขต 9 นครราชสีมา1451740499,700.000.001301620320,500.000.00 275 3360820,200.000.00
10-เขต 10 อุบลราชธานี1691980571,900.000.001542010360,400.000.00 323 3990932,300.000.00
11-เขต 11 สุราษฎร์ธานี1792030623,200.000.001341500320,100.000.00 313 3530943,300.000.00
12-เขต 12 สงขลา1341420502,400.000.0067710199,800.000.00 201 2130702,200.000.00
13-เขต 13 กรุงเทพมหานคร831020200,710.000.004448083,050.000.00 127 1500283,760.000.00
รวมทั้งหมด-1,8903,50606,377,670.000.001,2251,45902,924,610.000.00 3115 496509,302,280.000.00