Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -ธนวาคม 2560
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 27 มีนาคม 2561

 
ผลการให้บริการฟันเทียมเทียบเป้าหมาย ปีงบประมาณ2561
เป้าหมายการให้บริการฟันเทียมปี ๕๘ หมายถึง ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสิทธิ์ UC ที่ได้รับการใส่ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ๑ ชิ้น (รหัส๙๒๐๒) หรือ ใส่ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ๒ ชิ้น (รหัส๙๒๐๓)
ปีงบประมาณ :
ดูข้อมูลทั้งหมด ส่งออกexcel ส่งออกexcel
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
เป้าหมาย
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
ร้อยละการให้บริการฟันเทียมเทียบเป้าหมาย
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
01-เชียงใหม่3,9301,66942.473572,026
02-พิษณุโลก2,1601,17754.493171,494
03-นครสวรรค์2,3001,83079.575462,376
04-สระบุรี3,0801,15337.442491,402
05-ราชบุรี3,1801,21638.243681,584
06-ระยอง2,8801,11138.583031,414
07-ขอนแก่น2,77098535.562621,247
08-อุดรธานี2,59094036.292621,202
09-นครราชสีมา4,1001,45535.494801,935
10-อุบลราชธานี2,09070933.92245954
11-สุราษฎร์ธานี2,4801,09744.233191,416
12-สงขลา2,6001,35852.234131,771
13-กรุงเทพมหานคร84024328.9365308
-รวมทั้งหมด35,00014,94342.694,18619,129

ถ้าไม่เห็นกราฟ กรุณาใช้ internet explorer เปิด
Chart.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์