Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -ธนวาคม 2560
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 27 มีนาคม 2561

 
ผลการให้บริการฟันเทียมเทียบเป้าหมาย ปีงบประมาณ2561
เป้าหมายการให้บริการฟันเทียมปี ๕๘ หมายถึง ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสิทธิ์ UC ที่ได้รับการใส่ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ๑ ชิ้น (รหัส๙๒๐๒) หรือ ใส่ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ๒ ชิ้น (รหัส๙๒๐๓)
ปีงบประมาณ :
ดูข้อมูลทั้งหมด ส่งออกexcel ส่งออกexcel
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
เป้าหมาย
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
ร้อยละการให้บริการฟันเทียมเทียบเป้าหมาย
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
01-เชียงใหม่3,9302,01151.174272,438
02-พิษณุโลก2,1601,38464.073661,750
03-นครสวรรค์2,3002,13492.786122,746
04-สระบุรี3,0801,38945.103061,695
05-ราชบุรี3,1801,39843.964101,808
06-ระยอง2,8801,34846.813671,715
07-ขอนแก่น2,7701,16542.063031,468
08-อุดรธานี2,5901,10242.553081,410
09-นครราชสีมา4,1001,74642.595592,305
10-อุบลราชธานี2,09084940.622951,144
11-สุราษฎร์ธานี2,4801,30552.623931,698
12-สงขลา2,6001,56960.355032,072
13-กรุงเทพมหานคร84030736.5580387
-รวมทั้งหมด35,00017,70750.594,92922,636

ถ้าไม่เห็นกราฟ กรุณาใช้ internet explorer เปิด
Chart.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์