Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -ธนวาคม 2560
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 27 มีนาคม 2561

";?>
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย (click สปสช.เขต เพื่อ drill down)ปีงบประมาณ 2561
ส่งออกexcel
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
01-เขต 1 เชียงใหม่2,420000.000.001,536000.000.003,956000.000.00
02-เขต 2 พิษณุโลก1,466000.000.00924000.000.002,390000.000.00
03-เขต 3 นครสวรรค์2,166000.000.001,236000.000.003,402000.000.00
04-เขต 4 สระบุรี1,517000.000.00628000.000.002,145000.000.00
05-เขต 5 ราชบุรี1,472000.000.00725000.000.002,197000.000.00
06-เขต 6 ระยอง1,396000.000.00692000.000.002,088000.000.00
07-เขต 7 ขอนแก่น1,386000.000.001,079000.000.002,465000.000.00
08-เขต 8 อุดรธานี1,361000.000.001,317000.000.002,678000.000.00
09-เขต 9 นครราชสีมา1,903000.000.001,904000.000.003,807000.000.00
10-เขต 10 อุบลราชธานี1,040000.000.001,174000.000.002,214000.000.00
11-เขต 11 สุราษฎร์ธานี1,363000.000.00776000.000.002,139000.000.00
12-เขต 12 สงขลา1,497000.000.00812000.000.002,309000.000.00
13-เขต 13 กรุงเทพมหานคร360000.000.00269000.000.00629000.000.00
รวมทั้งหมด-19,347000.000.0013,072000.000.0032,419000.000.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์