Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -ธนวาคม 2560
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 18 มกราคม 2561

";?>
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย (click สปสช.เขต เพื่อ drill down)ปีงบประมาณ 2561
ส่งออกexcel
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
01-เขต 1 เชียงใหม่1,1021,5721,5643,943,279.003,526,991.107159939881,698,773.001,521,515.701,8172,5652,5525,642,052.005,048,506.80
02-เขต 2 พิษณุโลก6198498172,474,600.002,175,480.003885715641,124,980.001,001,592.001,0071,4201,3813,599,580.003,177,072.00
03-เขต 3 นครสวรรค์9451,2101,1863,828,650.003,413,025.005788698691,802,400.001,621,440.001,5232,0792,0555,631,050.005,034,465.00
04-เขต 4 สระบุรี6728938772,639,450.002,348,865.00278400399836,900.00752,040.009501,2931,2763,476,350.003,100,905.00
05-เขต 5 ราชบุรี6638708652,638,300.002,355,570.003641,8175171,157,300.001,037,790.001,0272,6871,3823,795,600.003,393,360.00
06-เขต 6 ระยอง6147917742,410,256.002,147,900.40313449445929,990.00834,741.009271,2401,2193,340,246.002,982,641.40
07-เขต 7 ขอนแก่น5798928622,225,035.001,932,961.504306146041,063,500.00936,090.001,0091,5061,4663,288,535.002,869,051.50
08-เขต 8 อุดรธานี5328137931,999,400.001,743,480.005307587471,288,200.001,146,195.001,0621,5711,5403,287,600.002,889,675.00
09-เขต 9 นครราชสีมา7971,1271,0923,149,750.002,754,405.008281,2071,2012,112,750.001,890,045.001,6252,3342,2935,262,500.004,644,450.00
10-เขต 10 อุบลราชธานี4161,8765691,554,700.001,362,870.004676686661,135,900.001,018,080.008832,5441,2352,690,600.002,380,950.00
11-เขต 11 สุราษฎร์ธานี5987687382,356,150.002,090,205.00328492476967,650.00863,325.009261,2601,2143,323,800.002,953,530.00
12-เขต 12 สงขลา4985985852,038,300.001,811,970.00276348347913,700.00819,180.007749469322,952,000.002,631,150.00
13-เขต 13 กรุงเทพมหานคร143201201486,000.00437,040.00109173173269,000.00242,100.00252374374755,000.00679,140.00
รวมทั้งหมด-8,17812,46010,92331,743,870.0028,100,763.005,6049,3597,99615,301,043.0013,684,133.7013,78221,81918,91947,044,913.0041,784,896.70

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์