Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -ธนวาคม 2560
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 27 มีนาคม 2561

";?>
รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย (click สปสช.เขต เพื่อ drill down)ปีงบประมาณ 2561
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนครั้ง
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนครั้ง
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนครั้ง
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
01-เขต 1 เชียงใหม่86990276,000.000.004550087,500.000.00 131 1490363,500.000.00
02-เขต 2 พิษณุโลก52540176,100.000.0050560112,800.000.00 102 1100288,900.000.00
03-เขต 3 นครสวรรค์2627089,000.000.002934070,200.000.00 55 610159,200.000.00
04-เขต 4 สระบุรี44490137,100.000.002224045,000.000.00 66 730182,100.000.00
05-เขต 5 ราชบุรี931620409,300.000.00501070239,200.000.00 143 2690648,500.000.00
06-เขต 6 ระยอง1141480393,604.000.0055710127,507.000.00 169 2190521,111.000.00
07-เขต 7 ขอนแก่น67870240,100.000.004053098,900.000.00 107 1400339,000.000.00
08-เขต 8 อุดรธานี45560159,100.000.003849089,900.000.00 83 1050249,000.000.00
09-เขต 9 นครราชสีมา1031100293,200.000.001111230207,010.000.00 214 2330500,210.000.00
10-เขต 10 อุบลราชธานี58660196,900.000.0058680114,900.000.00 116 1340311,800.000.00
11-เขต 11 สุราษฎร์ธานี721230317,600.000.002639065,200.000.00 98 1620382,800.000.00
12-เขต 12 สงขลา67670280,600.000.0028300105,100.000.00 95 970385,700.000.00
13-เขต 13 กรุงเทพมหานคร3033081,000.000.002126040,300.000.00 51 590121,300.000.00
รวมทั้งหมด-8571,08103,049,604.000.0057373001,403,517.000.00 1430 181104,453,121.000.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์