กองทุนทันตกรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 พฤษภาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 29 มิถุนายน 2561

";?>
รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย (click สปสช.เขต เพื่อ drill down)ปีงบประมาณ 2561
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนครั้ง
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนครั้ง
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนครั้ง
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
01-เขต 1 เชียงใหม่1101250352,000.000.0058650114,400.000.00 168 1900466,400.000.00
02-เขต 2 พิษณุโลก67710236,400.000.0064750149,840.000.00 131 1460386,240.000.00
03-เขต 3 นครสวรรค์41430135,600.000.003742086,000.000.00 78 850221,600.000.00
04-เขต 4 สระบุรี58690190,200.000.002528056,800.000.00 83 970247,000.000.00
05-เขต 5 ราชบุรี1031730443,500.000.00511080240,500.000.00 154 2810684,000.000.00
06-เขต 6 ระยอง1612170570,404.000.0068860159,107.000.00 229 3030729,511.000.00
07-เขต 7 ขอนแก่น1181450422,000.000.0072900157,000.000.00 190 2350579,000.000.00
08-เขต 8 อุดรธานี59720207,700.000.0047630109,500.000.00 106 1350317,200.000.00
09-เขต 9 นครราชสีมา1381510394,600.000.001351530255,560.000.00 273 3040650,160.000.00
10-เขต 10 อุบลราชธานี70800235,500.000.00871010169,400.000.00 157 1810404,900.000.00
11-เขต 11 สุราษฎร์ธานี931480403,400.000.003851095,800.000.00 131 1990499,200.000.00
12-เขต 12 สงขลา92940365,300.000.0037390136,500.000.00 129 1330501,800.000.00
13-เขต 13 กรุงเทพมหานคร59620155,500.000.002531048,000.000.00 84 930203,500.000.00
รวมทั้งหมด-1,1691,45004,112,104.000.0074493201,778,407.000.00 1913 238205,890,511.000.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์