Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -ธนวาคม 2560
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 27 มีนาคม 2561

";?>
รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย (click สปสช.เขต เพื่อ drill down)ปีงบประมาณ 2561
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนครั้ง
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนครั้ง
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนครั้ง
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
01-เขต 1 เชียงใหม่67800215,800.000.003234056,400.000.00 99 113.9999999999999900000000000000000272,200.000.00
02-เขต 2 พิษณุโลก47490154,100.000.0044500102,600.000.00 91 98.9999999999999860000000000000000256,700.000.00
03-เขต 3 นครสวรรค์2222072,800.000.002529059,700.000.00 47 50.9999999999999930000000000000000132,500.000.00
04-เขต 4 สระบุรี39430118,500.000.001819033,700.000.00 57 61.9999999999999930000000000000000152,200.000.00
05-เขต 5 ราชบุรี871540383,900.000.00491050236,200.000.00 136 258.9999999999999400000000000000000620,100.000.00
06-เขต 6 ระยอง861060286,900.000.0041530104,600.000.00 127 158.9999999999999700000000000000000391,500.000.00
07-เขต 7 ขอนแก่น56750197,100.000.003445082,100.000.00 90 119.9999999999999900000000000000000279,200.000.00
08-เขต 8 อุดรธานี45560159,100.000.003139074,200.000.00 76 94.9999999999999860000000000000000233,300.000.00
09-เขต 9 นครราชสีมา89950257,800.000.001051170197,360.000.00 194 211.9999999999999700000000000000000455,160.000.00
10-เขต 10 อุบลราชธานี46530154,900.000.005059099,500.000.00 96 111.9999999999999900000000000000000254,400.000.00
11-เขต 11 สุราษฎร์ธานี561060248,600.000.002030053,300.000.00 76 135.9999999999999700000000000000000301,900.000.00
12-เขต 12 สงขลา46460191,100.000.002527094,800.000.00 71 72.9999999999999860000000000000000285,900.000.00
13-เขต 13 กรุงเทพมหานคร2022055,900.000.001721032,750.000.00 37 42.999999999999993000000000000000088,650.000.00
รวมทั้งหมด-706000.000.00491000.000.00 1197 0.00000001000000000000000200000000.000.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์