Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 18 ตุลาคม 2560

รายงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย (click จังหวัด เพื่อ drill down)ปีงบประมาณ 2557 สปสช.เขต-
ปีงบประมาณ : ตรวจสอบรายการที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่าย (click) I03=เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ ( ICD-9CM ),I04=ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก ,I12=เบิก ฟันปลอม รหัส INST ตรวจย้อนหลัง 5ปี(ตามอายุการใช้งาน) หากมีการเบิกมาติด I12
วิธีการแก้ไขกรณี deny ดูวิธีทำจากคู่มือหน้า 132 downloadคู่มือ
โรงพยาบาล
ปีเดือนที่ให้บริการ
เลขบัตรประชาชน
รหัสที่ถูกปฏิเสธ
จำนวนเงินที่ขอเบิก
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255701 xxxxx-xxxxx-301 I12 4400
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255702 xxxxx-xxxxx-082 I03 1300
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255701 xxxxx-xxxxx-840 I03 1300
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255702 xxxxx-xxxxx-253 I12 4400
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255702 xxxxx-xxxxx-253 I12 4400
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255704 xxxxx-xxxxx-925 I03 4400
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255705 xxxxx-xxxxx-383 I03 1500
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255707 xxxxx-xxxxx-702 I04 1300
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255702 xxxxx-xxxxx-253 I12 4400
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255707 xxxxx-xxxxx-286 I12 4400
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255707 xxxxx-xxxxx-575 I03 3000
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255708 xxxxx-xxxxx-527 I12 2400
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255708 xxxxx-xxxxx-150 I03 2400
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255708 xxxxx-xxxxx-150 I03 1500
10667-บุรีรัมย์,รพศ. 255709 xxxxx-xxxxx-740 I12 4400

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์