จำนวน(คน)ที่ได้รับบริการฟันเทียมแยกกลุ่มอายุ จำนวน(คน)ที่ได้รับบริการฟันเทียมแยกกลุ่มอายุแบ่งตามสปสช.เขตปี 2560
เป้าหมายการให้บริการฟันเทียม(ร้อยละ)